Politika ISŘ
Nabídka zaměstnání

Politika kvality, environmentu a BOZP

Základní orientací společnosti TEPGAS a.s.. je být tržně orientovanou společností, zaměřenou na zákazníka a zákaznický servis a schopnou konkurenceschopnosti v oblasti svého podnikání.

V této souvislosti je stanovená politika vyjádřena v hlavních cílech:

•  udržet stávající zákazníky a získat nové,
•  znát skutečné potřeby a požadavky našich zákazníků,
•  poskytovat vysokou a stabilní kvalitu služeb,
•  zvyšovat míru spokojenosti zákazníků a péči o ně,
•  neustále zlepšovat efektivitu a účinnost procesů,
•  zlepšovat management zdrojů,
•  vytvářet konkurenční výhody a vyšší hodnoty pro zákazníky ve srovnání s konkurencí.

Ve vztahu k životnímu prostředí a BOZP se vedení Společnosti zavazuje:

•  plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu ŽP a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala,
•  pečovat o ŽP při realizaci díla a ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany ŽP,
•  trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií a potřebných materiálů, hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů,
•  hodnotit dopady na ŽP při zavádění nových činností ještě před rozhodnutím o jejich realizaci,
•  vyžadovat od partnerů a kontraktorů firmy šetrný přístup k ŽP a seznamovat je s používanými postupy a vyžadovat jejich uplatňování,
•  vhodnou prevencí zamezovat vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví a svým jednáním docílit zlepšení, aby všichni zaměstnanci firmy nepřipustili porušování bezpečnostních, legislativních a jiných předpisů při práci jak u spolupracovníků, tak i třetích osob.
•  veškerý nákup zboží a nově aplikovaných i stávajících zařízení přezkoumávat z hlediska integrovaného systému (vztahu k životnímu prostředí a ochrany zdraví zaměstnanců).

           

CERTIFIKACE


DLE TPG 923 01-1,2:2008
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 3834-2:2006

TEPGAS a.s.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem-Předlice

tel.: 475 351 480
fax: 475 351 481

e-mail: obchod@tepgas.cz