Home Nabídka zaměstnání Reference Politika ISŘ Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebnictví Výměníky Zásobníky Ostatní výrobky Servis Regulační stanice plynu

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU a BOZP

Základní orientací společnosti ELTE s.r.o. je být tržně orientovanou společností, zaměřenou na zákazníka a zákaznický servis a schopnou konkurenceschopnosti v oblasti svého podnikání.

V této souvislosti je stanovená politika vyjádřena v hlavních cílech:

•  udržet stávající zákazníky a získat nové,
•  znát skutečné potřeby a požadavky našich zákazníků,
•  poskytovat vysokou a stabilní kvalitu služeb,
•  zvyšovat míru spokojenosti zákazníků a péči o ně,
•  neustále zlepšovat efektivitu a účinnost procesů,
•  zlepšovat management zdrojů,
•  vytvářet konkurenční výhody a vyšší hodnoty pro zákazníky ve srovnání s konkurencí.

Ve vztahu k životnímu prostředí a BOZP se vedení Společnosti zavazuje:

•  plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků na ochranu ŽP a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala,
•  pečovat o ŽP při realizaci díla a ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany ŽP,
•  trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií a potřebných materiálů, hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů,
•  hodnotit dopady na ŽP při zavádění nových činností ještě před rozhodnutím o jejich realizaci,
•  vhodnou prevencí zamezovat vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví a svým jednáním docílit zlepšení, aby všichni zaměstnanci firmy nepřipustili porušování bezpečnostních, legislativních
   a jiných předpisů při práci jak u spolupracovníků, tak i třetích osob.
•  veškerý nákup zboží a nově aplikovaných i stávajících zařízení přezkoumávat z hlediska integrovaného systému (vztahu k životnímu prostředí a ochrany zdraví zaměstnanců).

V Ústí nad Labem, dne 30.12.2011

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem - IČ: 46708111 - DIČ: CZ46708111